یادمان باشد

[img]http://khabarineh.ir/file/attachment/2012/02/df93d1e6072248517c81e1af2b2f9f9f_view.jpg[/img]-[center]
یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم

وقت پرپر شدنش سوز و نوایی نکنیم

پر پروانه شکستن هنر انسان نیست
گر شکستیم ز غفلت ، من و مایی نکنیم

یادمان باشد سر سجاده عشق
جز برای دل محبوب دعایی نکنیم

یادمان باشید اگر خاطرمان تنها ماند
طلب عشق ز هر بی سرو پایی نکنیم***[/center]