یاس خوبم

در غروب هر گز نخواهیم ماند
چون رود در جریانیم
غم هایت را بر باد بسپار
به آرزوهای خوبت خواهی رسید
دل قوی دار ومطمئن
که با خدا باشی خدای مهربان با توست
ایمانت را نگه دار
شب هایت را پر ستاره کن
ودل شیطان را پاره پاره
ابرهای تیره خواهند رفت
وآسمان آبی شادی ،دوباره لبخند خواهد زد
شکوفا باش وشکوفه را نگهبان
مگذار سردی ورخوت دلت را فتح کند
غریب وار سر در گریبان مکن
شادی را فریاد بزن که خدای مهربان داری
می بیند ترا ،آگاه وبینا است
چرت وخوابی اورا فرا نمی گیرد
شب های غم خواهند رفت
روزهای نیکویت را پاس بدار
که هر که با خدای مهربان باشد ،چه کم دارد !؟