یکی هست!!!

همیشه در دنیا یکی هست که آنقدری که تو را دوستت دارد، دوستش نداری ! شاید دل شکسته ی اوست , که سبب می شود یکی آنقدری که تو دوستش داری، دوستت نداشته باشد . . . !"