یک سوال +۱۶

دانشجوی فعالی بود ،در پروژه تحقیقاتی که در حال انجامش بودموشهای آزمایشگاهی رو بارور می کردند وپس از اتمام دوره بارداری،اونها رو با انداختن در محلول الکل می کشتند وسپس سریعا”با اقدامی مشابه سزارین ،جنین موشها رو خارج می کردندومورد آزمایش قرار می دادند.می خواستند ببینند که آیا فلان ماده ،روی انسان اثر دارد یا نه،اما چون انجام این بررسی روی انسان،این اشرف مخلوقات ،از نظر اخلاقی ،اجتماعی،مدنی،فرهنگی،سیاسی،اقتصادی،خانوادگی و…امکانپذیر نبود پس قرعه فال بنام موشها،این پست مخلوقات(از نظر آدمها!!!که از نظر اخلاقی،اجتماعی،مدنی،فرهنگی،سیاسی،اقتصادی،خانوادگی و..امکانپذیر بود وهیچ وکیل مدافعی هم برای دفاع از حقوقش نداشت!)افتاد….
راستی،هیچ فکر کردید که اگر موجودی برتر وقویتر از انسان ،بابینش مشابه انسان،وجود داشت ما الآن کجا بودیم؟درکدامین آزمایشگاه،غوطه ور در کام محلول،یا توی کدامین قفس ،یا شاید تاکسی درمی شده در یک موزه ویا بعنوان حیوان اهلی ودست آموزدرکدام سیرک مشغول نمایش بودیم!!!
خدایا شکرت که موجودی برتر از ما با بینش خود ما نیافریدی که ما، خود را بهتر از هر کسی می شناسیم.خدایا ،هزار بار شکرت…