۱۹ دلار مساوی ۷ میلیون تومان!!

۱۹ دلار مساوی ۷ میلیون تومان!!

با یک جستجوی بسیار ساده می‌توان دید که لینک ۲۴ مگابیت بر ثانیه اختصاصی در کشورهای توسعه یافته حدودا ۲۰ دلار است، ولی در ایران در حدود ۷ میلیون تومان در هر ماه (بدون در نظر گرفتن محدودیت حجمی کاربران ایرانی) هزینه دارد.
به گزارش دردونه به نقل از شفاف، در روزهای اخیر قطعی و کاهش مکرر سرعت اینترنت باعث نارضایتی کاربران شده است. این در حالی است که از نظر قیمتی فاصله‌ای تقریبا سیصد برابری بیش از کشورهای توسعه یافته دارند. یکی از اعتراضات مکرر کاربران ایرانی، عدم پاسخگویی شرکت‌های اینترنتی در قبال این قطعی‌ها است.
در قراردادی که کاربران با ارائه دهندگان این خدمت بسته‌اند، جریمه قطعی و ضعف پشتیبانی در نظر گرفته نشده است.