۲۰ نمونه عالی از عکاسی به شیوه fishEye!

این سری عکس‌هایی به شیوه fish eye را آورده ایم. این شیوه عکاسی ما را ترغیب می‌کند تا از لنزهای مخصوص کمک گرفته و تصاویر واقعی را با پرسپکتیوی غیرمتعادل تبدیل به تصاویری غریب کنیم. این نوع عکاسی به طور کامل با عکس‌هایی که از طریق لنز نرمال انداخته شده اند تفاوت دارد؛ بنابراین برای بیننده‌ها افسون کننده اند چراکه در این عکس‌ها گویی زمان کند تر شده است.

20 نمونه عالی از عکاسی به شیوه fishEye! www.TAFRIHI.com
20 نمونه عالی از عکاسی به شیوه fishEye! www.TAFRIHI.com
20 نمونه عالی از عکاسی به شیوه fishEye! www.TAFRIHI.com
20 نمونه عالی از عکاسی به شیوه fishEye! www.TAFRIHI.com
20 نمونه عالی از عکاسی به شیوه fishEye! www.TAFRIHI.com
20 نمونه عالی از عکاسی به شیوه fishEye! www.TAFRIHI.com
20 نمونه عالی از عکاسی به شیوه fishEye! www.TAFRIHI.com
20 نمونه عالی از عکاسی به شیوه fishEye! www.TAFRIHI.com
20 نمونه عالی از عکاسی به شیوه fishEye! www.TAFRIHI.com
20 نمونه عالی از عکاسی به شیوه fishEye! www.TAFRIHI.com
20 نمونه عالی از عکاسی به شیوه fishEye! www.TAFRIHI.com
20 نمونه عالی از عکاسی به شیوه fishEye! www.TAFRIHI.com
20 نمونه عالی از عکاسی به شیوه fishEye! www.TAFRIHI.com
20 نمونه عالی از عکاسی به شیوه fishEye! www.TAFRIHI.com
20 نمونه عالی از عکاسی به شیوه fishEye! www.TAFRIHI.com
20 نمونه عالی از عکاسی به شیوه fishEye! www.TAFRIHI.com
20 نمونه عالی از عکاسی به شیوه fishEye! www.TAFRIHI.com
20 نمونه عالی از عکاسی به شیوه fishEye! www.TAFRIHI.com
20 نمونه عالی از عکاسی به شیوه fishEye! www.TAFRIHI.com