۳ نیاز بعضی از جوانان در دهه های مختلف

سه مایحتاج اساسی جوان سال ۵۷:
سیگار
پشت مو
کاپشن چرم

… سه مایحتاج اساسی جوان سال ۶۷:
سیگار
پیکان
سهمیه

سه مایحتاج اساسی جوان سال ۷۷:
سیگار
واکمن
ژیلت

سه مایحتاج اساسی جوان سال ۹۰:
سیگار
ایرانسل
فیسبوک

به نظرشما سه مایحتاج اساس جوان سال۱۴۰۰چه خواهدبود؟