۵/۶۹ درصد مردم: تحریم ها به انسجام ملی آسیب نمی‌زند
جدیدترین نظر سنجی خبرگزاری فارس -۷


۵/۶۹ درصد مردم: تحریم ها به انسجام ملی آسیب نمی‌زند


خبرگزاری فارس: براساس نظرسنجی انجام شده، ۵/۶۹ درصد مردم، تحریم‌های غرب علیه ایران را بدون تاثیر جدی بر انسجام دانسته‌اند.


به گزارش خبرگزاری فارس، در این نظر سنجی که خرداد ماه سال جاری به سفارش خبرگزاری فارس از سوی یک مرکز نظرسنجی انجام شده است ۱۸ درصد مردم نیز گفته‌اند این تحریم‌ها تا حدودی بر انسجام تاثیر منفی خواهد داشت و ۵/۱۲ درصد نیز گفته‌اند تحریم‌ها بر انسجام ملی تاثیر منفی دارد.
براساس این پژوهش همچنین ۴/۶۲ درصد مردم در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر بدتر شدن وضعیت اقتصادی پاسخ داده‌اند تاثیر ندارد و ۶/۳۷ درصد پاسخ ملی را انتخاب کرده‌اند.
این گزارش می‌افزاید ۷/۸۶ پاسخ دهندگان، این تحریم را در انزوای بین‌المللی ایران بدون تاثیر دانسته و ۳/۱۳ درصد نیز این تحریم را در انزوای بین‌المللی موثر دانسته‌اند.
این نظرسنجی با جامعه آماری قریب ۸ هزار نفر در مراکز استان ها و سی شهر بزرگ دیگر و با شیوه نمونه گیری خوشه ای و به روش تحقیق مطالعه پیمایشی انجام شده است.