پرسشنامه

13مطلب موجود می باشد.

پرسشنامه

دانلود پرسشنامه سنجش میزان افسردگی افراد
پرسشنامه

پرسشنامه افسردگی سما | سنجش میزان افسردگی


پرسشنامه | افسردگی | سنجش میزان افسردگی | دانلود پرسشنامه | پرسشنامه سنجش میزان افسردگی | پرسشنامه سما ساختن این پرسشنامه، با این انگیزه صورت گرفت تا…

دانلود پرسشنامه سنجش میزان افسردگی افراد
پرسشنامه

دانلود پرسشنامه استاندارد بازارهای ارگانیک


پرسشنامه | بازار های ارگانیک | استاندارد بازارهای ارگانیک | دانلود | بازار پرسشنامه فوق، مجموعه عواملی که در توسعه و گسترش بازارهای مربوط به کالاهای ارگانیک…

دانلود پرسشنامه سنجش میزان افسردگی افراد
پرسشنامه

دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان


پرسشنامه | عملکرد کارکنان | کارکنان در سازمان | دانلود قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه…

پرسشنامه

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی – سنجش کلی


پرسشنامه فرسودگی | پرسشنامه | فرسودگی شغلی | فرسودگی شغلی معرفی : فرسودگی شغلی پدیده ای است که در مشاغل گوناگونی که با مردم در ارتباط هستند،…

پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی دانش آموز جینک و مورگان


پرسشنامه | پرسشنامه خودکارآمدی دانش آموز | پرسشنامه جینک و مورگان | جینک و مورگان ۱۹۹۹ | دانلود پرسشنامه | پرسشنامه دانش آموزش | پرسشنامه آموزگار  …

پرسشنامه

دانلود پرسشنامه رفتارهای پر خطر


پرسشنامه احمدپور ترکمان | دانلود پرسشنامه رفتار های پر خطر | پرسشنامه | رفتار های پر خطر   (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)…

پرسشنامه

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ


پرسشنامه | هوش هیجانی | پرسشنامه هوش هیجانی | پرسشنامه شرینگ | هوش هیجانی شرینگ نام پرسشنامه: پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ کد پرسشنامه: ۶۳۲۱=۴۰۳۹ تعداد سؤالات: سؤال…

پرسشنامه

دانلود پرسشنامه دلفی


پرسشنامه بومی سازی متغییرها و مدل تحقیق | پرسش نامه دلفی | نظرسنجی | دلفی در بسیاری از پژوهش های علمی بعد از مطالعه کتابخانه ای، متناسب…

پرسشنامه ارزیابی زیر ساخت های مدیریت دانش در سازمان
پرسشنامه

پرسشنامه ارزیابی زیر ساخت های مدیریت دانش در سازمان


پرسشنامه مدیریت سازمان | پرسشنامه مدیریت | پرسشنامه سازمان | پرسشنامه مدیریت دانش در سازمان | پرسشنامه ارزیابی | پرسشنامه زیر ساختها | پرسش نامه پرسشنامه ارزیابی…

پرسشنامه

دانلود پرسشنامه استاندارد تعلل ورزی


پرسشنامه تعلل ورزی توسط شوارتز و دیهل ساخته شده است. این مقیاس دارای ۱۰ گویه است با یک مقیاس لیکرت چهار درجه­ ای (در همه موارد درست…

پرسشنامه

دانلود پرسشنامه رسمیت در سازمان


این پرسشنامه توسط مهدی زاده (١٣٩١) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١۵ گویه می باشد. در مطالعه مهدی زاده (١٣٩١) جهت روایی صوری پرسشنامه و…

پرسشنامه

دانلود پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان


این مقیاس توسط (منبع داخل فایل) ، بر اساس نظریه لو و آلتمن(۱۹۹۲) و مطالعات تجربی جورجنسن و استدمن(۲۰۰۱) و کیل، موون و تارانت(۲۰۰۴) ساخته شده است….

پرسشنامه

دانلود پرسشنامه انگیزش هرمنس


پرسشنامه انگیزه پیشرفت (A.M.T) هرمنس، یکی از رایج ترین پرسشنامه های مداد و کاغذی برای سنجش نیاز به پیشرفت است. هرمنس (۱۹۷۷) برمبنای دانش نظری و تجربی…