khodavanda!

khodavanda
komakam kon be harfi ke mizanam
be gholi ke midaham
va be peymani ke mibandam
payband basham
AMIN:)