آیا باید همسر را برای نماز صبح بیدار کرد؟

1مطلب موجود می باشد.
آیا بیدار کردن همسر، فرزند یا هر شخص دیگری برای نماز صبح واجب است یا خیر ؟
مذهبی

آیا بیدار کردن همسر، فرزند یا هر شخص دیگری برای نماز صبح واجب است یا خیر ؟


ترتیب قرار گیری پاسخ های مراجع عظام بر اساس زمان پاسخ دهی آنها به استفتائات این پایگاه می باشد. آیت الله زنجانی جواب:بیدار کردن فرزندان و همسر…