اسكل

1مطلب موجود می باشد.
اسکل کیست؟ + عکس
جالب و خواندني

اسکل کیست؟ + عکس


در خصوصیات این پرنده نوشته اند که او وقتی برای زمستان غذا جمع آوری می‌کند، محل نگهداری آنها را فراموش کرده و بخاطر همین با مشکل مواجه…