بریدن ربان افتتاح

1مطلب موجود می باشد.
عمومی و سیاسی

عکس: عجیب ترین مراسم افتتاح در ایران!