تبدیل ماسه به مجسمه های جالب

1مطلب موجود می باشد.
جالب و ديدني

عکس: چشم بادامی ها با شن چه کارها که نمی کنند!


فستیوال مجسمه های شنی در ژاپن منبع: روزنه آنلاین