تعلل ورزی

1مطلب موجود می باشد.
پرسشنامه

دانلود پرسشنامه استاندارد تعلل ورزی


پرسشنامه تعلل ورزی توسط شوارتز و دیهل ساخته شده است. این مقیاس دارای ۱۰ گویه است با یک مقیاس لیکرت چهار درجه­ ای (در همه موارد درست…