دیدار حسن خمینی و محسن رضایی

1مطلب موجود می باشد.
عمومی و سیاسی

تصویر: حضور سیدحسن خمینی در منزل رضایی و شهید مقدم


۲۷ آبان ۱۳۹۰