ریشه کلمه دختر

1مطلب موجود می باشد.
نگاهی به ریشه کلمات مادر و پدر
جالب و خواندني

نگاهی به ریشه کلمات مادر و پدر


مرد از مُردن است . زیرا زایندگی ندارد .مرگ نیز با مرد هم ریشه است. زَن از زادن است و زِندگی نیز از زن است . دُختر…