شفق قطبی

1مطلب موجود می باشد.
جالب و خواندني

تصویری / تماشایی ترین پدیده ی آسمانی


شفق های قطبی در لایه ی خارج از جو قرار دارند. آن ها توسط ذرات باردار الکتریکی که باعث ایجاد لایه ی درخشان نازکی در هوا می…