شهاب حسینی در کنار زن خسرو شکیبایی

1مطلب موجود می باشد.
هنرمندان

عکس/ همسر خسرو شکیبایی و شهاب حسینی