علی پروین و کودکان بی سرپرست

1مطلب موجود می باشد.
ورزشکاران

عکس: فوتبال دستی علی پروین با …


این عکس قدیمی مربوط به زمانی است که علی پروین با حضور در میان کودکان بی سرپرست، با بعضی از آنها به بازی پرداخت