عينك فيلم برداري

1مطلب موجود می باشد.
با عینک تان فیلم برداری کنید+عکس
جالب و خواندني

با عینک تان فیلم برداری کنید+عکس


این عینک آفتابی یک دوربین فیلم برداری تمام عیار محسوب می شود. در جلویش یک دوربین قرار گرفته که می تواند فیلم برداری کند. در روی دسته…