عکسی که هم نیم رخ است هم تمام رخ

1مطلب موجود می باشد.
جالب و ديدني

یک عکس فوق العاده از یک عکاس


تعامل نیوز:مایک ادموند عکاس و هنرمند عکسی مفهومی از خود گرفته و با نوشتن جمله:اگر دقت کنید به تغییرات پی میبرید شهرت زیادی به دست آورد. این…