عکس زن سارکوزی

1مطلب موجود می باشد.
عمومی و سیاسی

عکس / زن سارکوزی در آغوش اوباما