عکس علامه طباطبایی

1مطلب موجود می باشد.
مشاهير

تصاویر کمتر دیده شده از آیت الله مطهری


    آیت الله مطهری در جمع چند تن از مسلمانان افریقایی آیت الله مطهری ، آیت الله محمدحسین طباطبائی ، محمدتقی شریعتی مزینانی و محمدحسین مطهری…