عکس های دیده نشده از مطهری

1مطلب موجود می باشد.
مشاهير

تصاویر کمتر دیده شده از آیت الله مطهری


    آیت الله مطهری در جمع چند تن از مسلمانان افریقایی آیت الله مطهری ، آیت الله محمدحسین طباطبائی ، محمدتقی شریعتی مزینانی و محمدحسین مطهری…