مهدی زاده

1مطلب موجود می باشد.
پرسشنامه

دانلود پرسشنامه رسمیت در سازمان


این پرسشنامه توسط مهدی زاده (١٣٩١) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١۵ گویه می باشد. در مطالعه مهدی زاده (١٣٩١) جهت روایی صوری پرسشنامه و…