مورچه عسل

1مطلب موجود می باشد.
جالب و خواندني

مورچه های جالبی که عسل تولید می کنند + عکس


این گونه مورچه به دلیل ذخیره کردن عسل در معده خود برای تغذیه دیگر مورچه ها در فصل تابستان “مورچه عسل” نام دارد. مورچه عسل در صحراهای…