ناصر حجازی در نقش مشتزن سرخپوست

1مطلب موجود می باشد.
عکس: ناصرحجازی، ۳۰ سال پیش در حال بازی در یک فیلم سینمایی!
ورزشکاران

عکس: ناصرحجازی، ۳۰ سال پیش در حال بازی در یک فیلم سینمایی!