پرسشنامه

11مطلب موجود می باشد.
دانلود پرسشنامه سنجش میزان افسردگی افراد
پرسشنامه

پرسشنامه افسردگی سما | سنجش میزان افسردگی


پرسشنامه | افسردگی | سنجش میزان افسردگی | دانلود پرسشنامه | پرسشنامه سنجش میزان افسردگی | پرسشنامه سما ساختن این پرسشنامه، با این انگیزه صورت گرفت تا…

دانلود پرسشنامه سنجش میزان افسردگی افراد
پرسشنامه

دانلود پرسشنامه استاندارد بازارهای ارگانیک


پرسشنامه | بازار های ارگانیک | استاندارد بازارهای ارگانیک | دانلود | بازار پرسشنامه فوق، مجموعه عواملی که در توسعه و گسترش بازارهای مربوط به کالاهای ارگانیک…

دانلود پرسشنامه سنجش میزان افسردگی افراد
پرسشنامه

دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان


پرسشنامه | عملکرد کارکنان | کارکنان در سازمان | دانلود قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه…

پرسشنامه

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی – سنجش کلی


پرسشنامه فرسودگی | پرسشنامه | فرسودگی شغلی | فرسودگی شغلی معرفی : فرسودگی شغلی پدیده ای است که در مشاغل گوناگونی که با مردم در ارتباط هستند،…

پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی دانش آموز جینک و مورگان


پرسشنامه | پرسشنامه خودکارآمدی دانش آموز | پرسشنامه جینک و مورگان | جینک و مورگان ۱۹۹۹ | دانلود پرسشنامه | پرسشنامه دانش آموزش | پرسشنامه آموزگار  …

پرسشنامه

دانلود پرسشنامه رفتارهای پر خطر


پرسشنامه احمدپور ترکمان | دانلود پرسشنامه رفتار های پر خطر | پرسشنامه | رفتار های پر خطر   (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)…

پرسشنامه ارزیابی زیر ساخت های مدیریت دانش در سازمان
پرسشنامه

پرسشنامه ارزیابی زیر ساخت های مدیریت دانش در سازمان


پرسشنامه مدیریت سازمان | پرسشنامه مدیریت | پرسشنامه سازمان | پرسشنامه مدیریت دانش در سازمان | پرسشنامه ارزیابی | پرسشنامه زیر ساختها | پرسش نامه پرسشنامه ارزیابی…

پرسشنامه

دانلود پرسشنامه استاندارد تعلل ورزی


پرسشنامه تعلل ورزی توسط شوارتز و دیهل ساخته شده است. این مقیاس دارای ۱۰ گویه است با یک مقیاس لیکرت چهار درجه­ ای (در همه موارد درست…

پرسشنامه

دانلود پرسشنامه رسمیت در سازمان


این پرسشنامه توسط مهدی زاده (١٣٩١) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١۵ گویه می باشد. در مطالعه مهدی زاده (١٣٩١) جهت روایی صوری پرسشنامه و…

پرسشنامه

دانلود پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان


این مقیاس توسط (منبع داخل فایل) ، بر اساس نظریه لو و آلتمن(۱۹۹۲) و مطالعات تجربی جورجنسن و استدمن(۲۰۰۱) و کیل، موون و تارانت(۲۰۰۴) ساخته شده است….

پرسشنامه

دانلود پرسشنامه انگیزش هرمنس


پرسشنامه انگیزه پیشرفت (A.M.T) هرمنس، یکی از رایج ترین پرسشنامه های مداد و کاغذی برای سنجش نیاز به پیشرفت است. هرمنس (۱۹۷۷) برمبنای دانش نظری و تجربی…