پرسشنامه استاندارد

2مطلب موجود می باشد.
پرسشنامه

دانلود پرسشنامه رفتارهای پر خطر


پرسشنامه احمدپور ترکمان | دانلود پرسشنامه رفتار های پر خطر | پرسشنامه | رفتار های پر خطر   (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)…

پرسشنامه

دانلود پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان


این مقیاس توسط (منبع داخل فایل) ، بر اساس نظریه لو و آلتمن(۱۹۹۲) و مطالعات تجربی جورجنسن و استدمن(۲۰۰۱) و کیل، موون و تارانت(۲۰۰۴) ساخته شده است….