پرسشنامه Amt

1مطلب موجود می باشد.
پرسشنامه

دانلود پرسشنامه انگیزش هرمنس


پرسشنامه انگیزه پیشرفت (A.M.T) هرمنس، یکی از رایج ترین پرسشنامه های مداد و کاغذی برای سنجش نیاز به پیشرفت است. هرمنس (۱۹۷۷) برمبنای دانش نظری و تجربی…