پرسپولیسا با مشت به جان هم افتادند

1مطلب موجود می باشد.
ورزشي

عکس: بازیکنان پرسپولیس با مشت به جان هم افتادند!


مشخص نیست این تمرین در تمرینات بازی پرسپولیس و ملوان به چه علت است؟