چيني

1مطلب موجود می باشد.
عکس: کالاهای چینی در بازار ایران
جالب و ديدني

عکس: کالاهای چینی در بازار ایران


امروزه، چین در حال قبضه کردن بازار کشورهای مختلف چه اروپایی، آمریکایی و آسیایی است و با توجه به نیروی کار ارزان، تولید انبوه کالا و استفاده…